Aktualno stanje in izkušnje pri izvajanju projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

Avtorice[1]:

Blanka GRAJFONER
mag. Petra KRALJ
Metka KOLARIČ

mag. Nevenka COLNARIČ

Članek je novembra 2020
objavljen na spletni strani
Mišičevi vodarski dnevi 2020.

POVZETEK 

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo« ter izkušnje pri vodenju projekta in operativnem izvajanju projekta. V letu 2020 je bila zaključena izvedba ukrepa na Ravnah na Koroškem, s čimer je bil izveden že drugi izmed šestih ukrepov v okviru operacije (op. v letu 2019 je bila zaključena izvedba ukrepa na Prevaljah). Prav tako se je v tem letu pričela operativna izvedba ukrepa v Pamečah, ki bo zaključena predvidoma v začetku leta 2021, aktivno pa poteka tudi projektiranje za ostale ukrepe oz. postopki za izbiro izvajalcev za projektiranje, nadzor in gradnjo. Hkrati se pripravlja tudi nov projekt, t.i. »Dopolnilni ukrepi – za projekt Meže z Mislinjo«, v katerem so predvidene ureditve hudourniških pritokov Meže in Mislinje, ukrepi za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave ter ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda. Prispevek je nadaljevanje prispevkov z naslovom »Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?« (MVD 2018) in »Zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji: Aktualno stanje in izzivi projekta« (MVD 2019).

Uvod 

Operacija »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo« (v nadaljevanju: Operacija) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020[2] in obsega ukrepe na vodotokih Meža, Mislinja in Homšnica. Načrtovane so sledeče protipoplavne ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti na treh območjih pomembnega vpliva poplav (OPVP), in sicer na OPVP Prevalje-Ravne na Koroškem, OPVP Dravograd (na območju Otiškega Vrha) in OPVP Slovenj Gradec (op. OPVP od leta 2019):

 • urejanje struge na dolžini 11,54 km,
 • izgradnja novih nasipov in zidov na dolžini 6,9 km,
 • nadvišanje in saniranje obstoječih nasipov in zidov v dolžini 1,6 km,
 • zadrževanje poplavnega vala v dveh suhih zadrževalnikih visokih voda Poljana in Homšnica, kjer bo skupno akumuliranih 956.000 m3 visokih voda.

V sklopu Operacije je načrtovana izvedba (delno do sedaj že izvedeno, glej tabelo 1) naslednjih vodnogospodarskih in spremljajočih ureditev, t.j. šestih celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti:

Ukrep 1: Ureditev Meže – Ravne II,
Ukrep 2: Ureditev Meže in pritokov na območju Raven in Prevalj – II. faza,
Ukrep 3: Zadrževalnik visokih voda (ZVV) Poljana v Prevaljah,
Ukrep 4: Ureditev sotočja Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu,
Ukrep 5: Ureditev Mislinje v Pamečah,
Ukrep 6: Ureditve poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca vključno z ZVV Homšnica.

Glede na to, da je bila Odločitev o podpori Operacije sprejeta marca 2018, Sporazum o izvajanju Operacije pa junija 2018, so se prve operativne aktivnosti na projektu začele izvajati v letu 2018. Danes smo nekje na polovici projekta, tako z izgradnjo ukrepov kot po zastavljenih časovnicah (tabela 1).

V nadaljevanju prispevka bomo prikazali, kakšno je aktualno stanje posameznega ukrepa in kakšne izzive bomo morali premagati za dosego uspešno zaključenega projekta.

Št. ukrepa Ukrep Stanje izvajanja ukrepa  
1 Ravne II Izgrajeno
2 Prevalje II Izgrajeno
3 ZVV Poljana V izdelavi je DGD, pridobivajo se zemljišča
4 Otiški Vrh Izdelan je DGD, pridobivajo se zemljišča
5 Pameče V izgradnji, dela bodo zaključena v začetku 2021
6 Slovenj Gradec Izdelana je IDZ, poteka postopek izbora izvajalca za izdelavo DGD


Tabela 1: Predvideni celoviti protipoplavni ukrepi na Meži, Mislinji in Homšnici z navedbo stanja izvajanja posameznega ukrepa (op. stanje v času pisanja prispevka)

Izveden Ukrep 1 na Ravnah na Koroškem

Izvajalec VGP DRAVA Ptuj d.o.o. je za investitorja Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (DRSV), v maju 2020 dokončal storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Zagotovitev poplavne varnosti in zagotovitev stabilnosti struge reke Meže na Ravnah in Prevaljah« v skladu s pogodbo, ki je bila podpisana maja 2018.

Ukrep 1 na  Ravnah na Koroškem se nanaša na izvedbo vodnogospodarskih ureditev znotraj Zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne. Na gorvodni strani je pododsek omejen s stopnjo v km cca. 9+596, kjer se je v preteklosti izgradila ureditev gorvodnega odseka Dobja vas. Na dolvodnem delu je ukrep 1 omejen z mostom na državni cesti Ravne – Dravograd v km cca. 8+586.

Vodnogospodarske ureditve struge reke Meže zajemajo sanacijo in nadvišanja obstoječih obrežnih opornih zidov na reki Meži znotraj območja železarne, in sicer so bila regulacijska dela izvedena v dolžini 946 m, obbetoniranje in nadvišanje obstoječih zidov v dolžini 635 m, nadvišanje obstoječih zidov v dolžini 245 m in novi visokovodni zidovi v dolžini 25 m. Za izvedena dela je Upravna enota Ravne na Koroškem izdala uporabno dovoljenje v juniju 2020. Vrednost izvedenih del pa znaša 5.066.025,33 EUR z DDV.

 

Slika 1: Ukrep znotraj območja Železarne Ravne Slika 2: Ukrep znotraj območja Železarne Ravne

Slika 1 in 2: Operativna izvedba protipoplavnih ukrepov na Meži v utesnjenem industrijskem območju železarne Ravne (P. Kralj, januar 2020)

Pogoj za izvedbo vodnogospodarskih ureditev znotraj območja Železarne Ravne je bila izvedba ustreznih zaščit obstoječih vodov, nekatere prestavitve ter premoščanja tehnoloških vodov, telekomunikacijskih vodov, elektro vodov in ostalih vodov, ki so bili locirani neposredno ob reki Meži.

Izveden Ukrep 2 v Prevaljah

Že izveden Ukrep 2 je omejen na ureditev Meže na Prevaljah od mostu na cesti Prevalje – Ravne do vtoka Leškega potoka, vključno s Farnim potokom na dolžini 500 m gorvodno od izliva v reko Mežo. Regulacijska dela na reki Meži so izvedena v dolžini približno 1216 m in se delijo na tri odseke:

 • odsek 1 dolžine 626 m,
 • odsek 2 dolžine 314 m,
 • odsek 3 od praga pod mostom na državni cesti Prevalje – Ravne do kamnite drče, dolžine 273 m.

Dela v vrednosti 1.586.533,81 EUR z DDV je izvedel izvajalec VGP DRAVA Ptuj d.o.o.. Upravna enota Ravne na Koroškem je za izvedena dela izdala uporabno dovoljenje v avgustu 2019.

Izvedene vodnogospodarske ureditve Ukrepov 1 in 2 so bile s strani izvajalca v oktobru 2020 predane investitorju ter istočasno v skladu z 161. členom Zakona o vodah predane v upravljanje Direkciji RS za vode, Sektor območja Drave, za katero izvaja naloge državne gospodarske javne službe urejanja voda koncesionar VGP DRAVA Ptuj d.o.o..

Stanje operativnega izvajanja v Pamečah (Ukrep 5)

Ureditev Mislinje v Pamečah (op. Ukrep 5) je tretji izmed ukrepov Operacije, ki je že v fazi operativnega izvajanja. Predmet urejanja, katerega namen je zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju industrijske cone v Pamečah, je odsek reke Mislinje v skupni dolžni 2185 m (izvzet že izveden odsek v dolžini 123 m). Gradbeno dovoljenje za predviden poseg je bilo izdano dne 25.03.2020.

Izvajalca del, katerih pogodbena vrednost znaša 2.618.535,90 EUR z DDV, sta po pogodbi za izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Ureditev Mislinje v Pamečah« J.V. VGP DRAVA Ptuj d.o.o. (vodilni partner) in Rafael, gradbena dejavnost d.o.o. (partner), podizvajalca po pogodbi pa Slemenšek, gradbeno podjetje d.o.o., in Lamela d.o.o. Izvajalec nadzora del je PROJEKT d. d. Nova Gorica. Predviden zaključek vseh pogodbenih del je v prvi polovici leta 2021.

Dela na obravnavanem odseku Mislinje v Pamečah zajemajo med drugim:

 • širitev struge z enojnim ali dvojnim profilom (Slika 3, Slika 4), kjer je to mogoče,
 • odpravo zožitev pretočnega profila in izravnavo nivelete dna v dolžini 2185 m,
 • poglobitve in prestavitve raznih infrastrukturnih vodov,
 • gradnjo obrežnih zidov (kamnito betonska obrežna zidova dolžine cca. 460 m in 42 m ter zid iz betonskih elementov - parapetni zid, dolžine cca. 93 m),
 • obnovo ali višanje nasipov skupne dolžine cca. 600 m,
 • sanacijo hrapave drče,
 • ureditev ribjih skrivališč,
 • zavarovanje mostnih opornikov.

Slika 3: Pameče - območje ob industrijskih obratih

Slika 3: Pogled na območje ob industrijskih obratih pred izvedbo ureditev (B. Grajfoner, oktober 2018)

Slika 4: Pameče - izvedene ureditve ob industrijskih obratih

Slika 4: Pogled na izvedene ureditve na območju ob industrijskih obratih (B. Grajfoner, september 2020)

V okviru projekta so predvidene ureditve, ki omogočajo ugodne pogoje za razvoj in življenje različnih vodnih in obvodnih organizmov, ki med drugim zajemajo:

 • ohranjanje obstoječih dreves, ki ne motijo ureditve,
 • predvidena je zasaditev avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst,
 • popestritev vodnega toka s postavitvijo večjih kamnov v dno struge,
 • izgradnjo lesenih jezbic (slika 5),
 • oblikovanje skalnih previsov pod vodno gladino in oblikovanje neenakomernega naklona dna.

Slika 5: Pogled v smeri gorvodno

Slika 5: Pogled v smeri gorvodno na širitev struge z dvojnim profilom in na lesene jezbice (B. Grajfoner, september 2020)

Urejena struga bo zagotovila poplavno varnost industrijski coni pred visokimi vodami Mislinje s 100-letno povratno dobo. Za doseganje ustrezne poplavne varnosti celotnega širšega območja bo v bodoče potrebno urediti še območja nekaterih pritokov (Trobeljščica, Barbarski potok, nekateri neimenovani potoki, glej tudi poglavje 6.4) in zagotoviti redno vzdrževanje pretočnega prereza struge Mislinje.

Stanje izvajanja preostalih treh ukrepov (Poljana, Otiški Vrh, Slovenj Gradec)

V prihodnje bo največ aktivnosti na Operaciji potrebnih na ukrepih, kjer še niso zagotovljeni vsi pogoji potrebni za začetek operativne izvedbe (gradnje), tj. na ukrepih:

 • Ukrep 3: Zadrževalnik visokih voda (ZVV) Poljana v Prevaljah,
 • Ukrep 4: Ureditev sotočja Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu,
 • Ukrep 6: Ureditve poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca vključno z ZVV Homšnica.

Na območju Ukrepa 3, ki se nahaja v občini Prevalje, je predvidena izgradnja suhega zadrževalnika visokih voda Poljana. Projektna dokumentacije je obdelana na nivoju idejnega projekta, trenutno pa sta v izdelavi dva projekta za gradbeno dovoljenje (DGD). Prvi DGD pokriva prestavitve in preureditve elektro vodov, vodovoda in plinovoda, vključno s sondažnim izkopom potencialnih lokacij grobišč iz 2. svetovne vojne. Drugi DGD pa vsebinsko pokriva samo pregrado ZVV Poljana, ki se zaradi svojih gabaritov uvršča med velike pregrade. S sprejetjem občinskega podrobnega prostorskega načrta v aprilu 2020 ima projekt zagotovljene tudi vse pogoje za prostorsko umestitev.

Za izvedbo ukrepa že potekajo aktivnosti za izkaz pravice graditi. Izvedene so bile tudi geološko geomehanske preiskave in izdelano geološko poročilo ter neinvazivna preiskava morebitnih lokacij povojnih grobišč iz 2. svetovne vojne.

Slika 6: Vzorci tal iz jedrnih vrtin

Slika 6: Vzorci tal iz jedrnih vrtin, odvzetih v sklopu izvedbe geološko geomehanskih preiskav na območju predvidenega suhega zadrževalnika visokih voda Poljana (P. Kralj, december 2019)

Kot smo navedli že v prispevku iz leta 2019 (MVD 2019) je pogoj za sprostitev sredstev vezanih na drugo fazo operacije izdelana presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje (OVS). Vloga za OVS je bila vložena maja 2018. Do danes je bila vloga formalno pregledana in po tem poslana v mnenja nosilcem urejanja prostora. Vsebinske pripombe na PVO do časa pisanja tega prispevka še niso bile prejete. Kdaj bo OVS, ki je pogoj za gradnjo, pridobljeno, je trenutno težko napovedati.

Na lokaciji sotočja Meže z Mislinjo v Otiškem Vrhu so predvidene ureditve v sklopu Ukrepa 4. Za Ukrep 4 so bile že v letu 2019 izdelane tri variante idejnih zasnov. Trenutno je v zaključni fazi izdelava projekta za gradbeno dovoljenje, vzporedno se intenzivno izdelujejo cenitve zemljišč in pridobiva pravica graditi.

Predvidene vodnogospodarske ureditve Meže na dolžini cca. 1220 m in Mislinje na dolžini cca. 1950 m bodo zagotovile 100 letno varnost pred poplavami na obravnavanem območju. Predvidene so:

 • ureditev struge, po možnosti v naravnem stanju, z ribjimi skrivališči in motilci toka,
 • individualni ukrepi nekaterih stanovanjskih objektov, 
 • visokovodni nasipi ali zidovi,
 • vzpostavitev inundacijskih območij,
 • ohranitev retencijskih površin v največji možni meri, nova retencija na Meži pri trgovini Hofer,
 • zatok na Mislinji, ki bo aktiven tudi ob nizkih vodah, izvedba otočka in zasaditve z avtohtonimi drevesnimi vrstami.

Zadnji izmed ukrepov Operacije, Ukrep 6, pokriva protipoplavne ureditve na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti urbanega območja Slovenj Gradca je bil v preteklosti že urejen izlivni odsek Homšnice in delno Suhodolnica. Reka Mislinja, glavni vodotok na območju mestne občine Slovenj Gradec, ob močnejših nalivih skupaj s Suhodolnico in Homšnico še vedno pogosto poplavlja in ogroža naseljena območja Slovenj Gradca.

V sklopu Operacije je predvidena izgradnja drugega suhega zadrževalnika visokih vodav okviru Operacije, in sicer na vodotoku Homšnica. Izdelana projektna dokumentacija je na nivoju idejne zasnove. V januarju 2020 je bila izdelana dodatna dokumentacija z naslovom »Prostorska umestitev razbremenilnika zadrževalnika Homšnica glede na OPN južne obvoznice Slovenj Gradec in tretje razvojne osi Slovenj Gradec - Dravograd«, katere cilj je bil uskladiti načrtovanje različnih deležnikov v prostoru (več o tem v poglavju 6.2). Za Ukrep 6 je v času pisanja prispevka v teku pregled ponudb prispelih v sklopu ponovljenega razpisa za projektiranje projektne dokumentacije IZP in DGD (glej tudi poglavje 6.3).   

Predvideni ukrepi na Mislinji so:

 • nasipi na levem in desnem bregu Mislinje,
 • rekonstrukcija in razširitev obstoječega jezu,
 • menjava brvi za pešce,
 • menjava mostu,
 • montažni protipoplavni elementi, ureditev struge (razširitev, poglobitev).

Predvideni ukrepi na Homšnici so:

 • pregradni nasip,
 • ureditev Homšnice na območju zadrževalnika visokih voda Homšnica,
 • iztočni objekt iz zadrževalnika visokih voda v Homšnico in iztočni objekt v razbremenilnik Homšnice proti Mislinji,
 • razbremenilnik Homšnice proti Mislinji,
 • izvedba prepustov na nekaterih odsekih, saj bo razbremenilnik prečkal obstoječe ceste in poljske poti.

Predvideni ukrepi, tako na Homšnici kot na Mislinji, se na določenih lokacijah križajo z obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, kot so kanalizacija, vodovod, telekomunikacijski vod, elektro vodi, plinovod. Vsa prečkanja se bodo izvedla skladno z navodili upravljavcev javne infrastrukture. Predvidene protipoplavna ureditve bodo mestoma prečkale obstoječo cestno infrastrukturo, pa tudi predvideno cestno omrežje kot npr. nove kolesarske povezave, južno obvoznico Slovenj Gradec in tretjo razvojno os.

Druge aktualne vsebine in izzivi Operacije

Ocena vpliva protipoplavnih ukrepov na stanje površinskih voda

V sklopu Operacije je bilo naročena in delno že izdelana naloga z naslovom »Ocena vpliva protipoplavnih ukrepov na stanje površinskih voda«, izvajalec VGB MARIBOR d.o.o.. Presoja vplivov protipoplavnih ureditev na stanje voda je pomembna sestavina vseh kohezijskih projektov. Za ta namen se je pregledalo obstoječe stanje vodotokov in verjetnost doseganja okoljskih ciljev. Ocenilo se je kemijsko in ekološko stanje obravnavanih vodotokov. Posebej pomembna je ocena hidromorfoloških elementov kakovosti.

Poleg obsežnega terenskega dela, kjer je izvajalec pregledal skupno 137 odsekov, dolgih 500 m, na treh vodotokih, s ciljem oceniti vpliv posega na stanje voda, sta bili na terenu izvedeni tudi dve vzorčenji bioloških elementov in sicer meritve bentoških nevretenčarjev ter fitobentosa. Namen naloge je ugotoviti, ali bo potrebna izvedba določenih dopolnilnih hidromorfoloških ukrepov, omilitvenih ukrepov in/ali kompenzacijskih ukrepov. 

Za dobro stanje voda se priporoča projektantom, da v čim večji meri upoštevajo sonaravne mehke ureditve, projektirajo ribja skrivališča, rokave, skale samice, dvojne trapezne profile, uvajajo različne tipe zavarovanj, planirajo zasaditve z avtohtonim rastjem in še veliko več. Rezultate študije bomo lahko predstavili ob zaključku pogodbe z izvajalcem, predvidoma konec tega leta.

Prostorski akti

Za predviden protipoplavni Ukrep 6 v Slovenj Gradcu se pripravlja sledeče prostorske akte:

 • Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec - SD OPN 1 (SD OPN 1 pripravljen, v pridobivanju so druga mnenja posameznih nosilcev urejanja prostora) in
 • Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3 (do konca leta 2020 se planira javna razgrnitev, sprejem SD OPN 3 pa maja 2021).

S sprejemom SD OPN bo zagotovljena še zadnja prostorska umestitev potrebna v sklopu celovite Operacije.

Na območju predvidenih ukrepov, zlasti Ukrepa 6, se z različnimi prostorskimi akti umešča v prostor tudi druge gradbene objekte, s katerimi se je in se še bo potrebno projektno usklajevati kot npr. z južno obvoznico Slovenj Gradec. V prostor ob Meži in Mislinji prihaja tudi tretja razvojna os, ki se umešča v prostor z državnimi prostorskimi načrti (DPN). Občina prav tako planira nove kolesarske povezave. Vsi ti projekti bistveno posegajo na poplavna območja na desnem bregu Mislinje, ki imajo danes pomemben zadrževalni učinek.

Usklajevanje predvidenih objektov na istem prostoru, bo zahtevno, saj noben od načrtovanih posegov ne sme vplivati na vodni režim. V kolikor bi bili vplivi na vodni režim dokazani, bo potrebno zagotoviti omilitvene ukrepe, ki bodo kompenzirali povzročene spremembe tako, da bodo zagotovljene enake značilnosti odtoka, predvsem v smislu zmanjšanja povzročene povečane konice odtoka. Cilj je v čim večji meri ohranjati vodni in obvodni prostor, ohranjati ali povečevati razlivne površine, upoštevati specifične razmere in danosti z ustreznim upoštevanjem podnebnih sprememb.

Javna naročila

Dinamika izvajanja ukrepov v okviru Operacije je precej odvisna od poteka izvedbe in rezultata postopkov javnih naročil. Tako lahko postopek, ki se zaključi brez izbire izvajalca za nekaj mesecev zamakne izvajanja posameznega ukrepa. Žal se s tem srečujemo tudi v okviru postopkov javnega naročanja v okviru Operacije. Tako smo postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije (op. IZP, DGD in PZR-R) za Ukrep 6 dvakrat zaključili brez izbire izvajalca, kar pomeni zamik pri izdelavi projektne dokumentacije in posledično drugih aktivnosti na Ukrepu 6 za minimalno eno leto. Trenutno (op. v času pisanja prispevka) je v zaključni fazi pregled prejetih ponudb v tretje izvedenega postopka javnega naročila za projektiranje. 

Prav tako v času pisanja prispevka poteka pregled prejetih ponudb za postopka javnih naročil: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji »Zadrževalnika visokih voda Poljana - pripravljalna dela« in Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji »Zadrževalnika visokih voda Poljana – glavna dela in Ureditve Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu«.

Dopolnilni ukrepi – za projekt Meže z Mislinjo

Dne 31.05.2020 je začel veljati Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (v nadaljevanju: IZOOPIZG, Uradni list RS, št. 80/20), na podlagi katerega je vlada določila seznam pomembnih investicij, ki so ključne za zagon gospodarstva po epidemiji. Na tem seznamu je tudi projekt »Dopolnilni ukrepi - za projekt Meže z Mislinjo«.

Projekt je nadaljevanje aktualne operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, ki se izvaja v okviru OP za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, njegov namen pa je celostna ureditev porečja Meže z Mislinjo, torej tudi hudourniške struge, ki jih operacija ne rešuje. Najbolj zahteven del investicije predstavlja zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda.

Projekt »Dopolnilni ukrepi – za projekt Meže z Mislinjo« obsega:

 • Ureditev hudourniških pritokov Meže in Mislinje (OPVP Mežica),
 • Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda (OPVP Dravograd),
 • Ukrepi za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave (OPVP Dravograd).

Zaključek

V prispevku smo predstavili aktualno stanje izvajanja Operacije ter predstavili izkušnje in izzive, s katerimi se bomo morali še spoprijeti v prihodnjih letih. Z že izvedenimi vodnogospodarskimi ureditvami v Prevaljah in na Ravnah na Koroškem, vodnogospodarskimi ureditvami v Pamečah, ki so v zaključnih fazah izvedbe, ter še z načrtovanimi ukrepi, bo zmanjšana poplavna ogroženost na območju Operacije. V prispevku smo predstavili stanje že izvedenih ukrepov ter analizirali aktualno stanje preostalih protipoplavnih ukrepov, ki morajo biti izgrajeni v zastavljenih časovnih okvirjih, da bodo izpolnjeni vsi cilji predstavljene Operacije.

Največ izzivov pričakujemo pri nadaljnjih aktivnostih na ukrepu ZVV Poljana, kjer še vedno poteka pridobivanje zemljišč, postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja pa še ni zaključen. Kompleksna bo tudi izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za ZVV Poljana, zahtevna pa bo tudi sama izgradnja velike pregrade.

Z že tretjič izvedenim javnim naročilom za projektiranje protipoplavnih ukrepov na območju Slovenj Gradca, je na kritični poti do izvedbe tudi zadnji od šestih ukrepov, Ukrep 6. Pri tem bo potrebno zaključiti tudi sprejemanje manjkajočih prostorskih aktov, se uskladiti s tretjo razvojno osjo in južno obvoznico Slovenj Gradec. 

Na DRSV si želimo, da bi na poti do uspešnega zaključka celovite Operacije v okviru projekta sodelovali kakovostni in izkušeni izvajalci (projektanti, recenzenti, inženirji in nadzorniki), ki bi hkrati imeli tudi dovolj velike kadrovske kapacitete za ažurno in kakovostno izvedbo prevzetih del. Zavedamo se namreč, da bo zaradi zaključevanja programskega obdobja večja koncentracija del, ki jih bo potrebno opraviti v predpisanih rokih programskega obdobja. Za uspešen projekt bo prav tako potrebna nadaljnja podpora in sodelovanje vseh vključenih občin, lokalnih skupnosti in predvsem posameznikov, ki živijo ob Meži, Mislinji in Homšnici, in ki bodo najbolj deležni pozitivnega doprinosa Operacije, predstavljene v tem prispevku.

Literatura

 • Colnarič N.,  Grajfoner B., Kralj Marhold P. (2019). Protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo: aktualno stanje in izzivi. Mišičev vodarski dan, 2019, Zbornik referatov.
 • Colnarič N., Kolarič M., Grajfoner B., Kralj Marhold P., Šoštarič S.(2018). Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020? Mišičev vodarski dan, 2018, Zbornik referatov, 165 –171.
 • Odločitev o podpori za operacijo »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – I. faza«, št. 5-1/2/MOP/0, z dne 29.03.2018.
 • Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) »Zagotovitev poplavne varnosti in zagotovitev stabilnosti struge reke Meže na Ravnah in Prevaljah, pododsek Ravne II«, št. 3823/18, april 2020, VGB MARIBOR d.o.o.
 • Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) »Zagotovitev poplavne varnosti in stabilnosti struge reke Meže na Ravnah in Prevaljah, pododsek Ravne II in Prevalje II; Ureditev Meže na Prevaljah od mostu na cesti Prevalje - Ravne v km 11,500 do vtoka Leškega potoka v km 12,716, vključno s Farnim potokom na dolžini 500 m gorvodno od izliva v Mežo«, št. 3823/18, junij 2019, za VGB MARIBOR d.o.o. izdelal HIDROPRO, Zoran Fujs s.p.
 • Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) »Zagotovitev poplavne varnosti industrijske cone ob reki Mislinji v Pamečah«, št. 146/19-AS, 2020, Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
 • Sporazum o izvajanju operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – I. faza«, št. 544-18/2017/39, z dne 26.06.2018.

https://www.porecje-drave.si/


 [1] Blanka GRAJFONER, univ. dipl. inž. grad., univ. dipl. prav., Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor, Glavni trg 19c, Maribor
mag. Petra KRALJ, univ. dipl. inž. grad., Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor, Glavni trg 19c, Maribor
Metka KOLARIČ, univ. dipl. inž. grad., Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor, Glavni trg 19c, Maribor
mag. Nevenka COLNARIČ, univ. dipl. inž. grad., Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor, Glavni trg 19c, Maribor

[2] Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«, pri čemer znaša prispevek Evropske unije (op. iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) 80%, prispevek Republike Slovenije pa znaša 20%.

Deli