Nazadnje objavljeno

V teku je pridobivanje prvega gradbenega dovoljenja v sklopu protipoplavnih ureditev na Mislinji na območju mestne občine Slovenj Gradec

Na območju mestne občine Slovenj Gradec je DRSV v letu 2021 zaključila izgradnjo protipoplavnih ureditev na enem od skupno dveh predvidenih ukrepov in sicer so bila dela zaključena v Pamečah. Več o doseženem zmanjšanju popravne ogroženosti na ukrepu Pameče si lahko preberete v članku: V letu 2021 je bila zaključena izgradnja vodnogospodarskih ureditev na območju Pameč v mestni občini Slovenj Gradec.

Vzporedno se je v letu 2021 intenzivno pripravljala projektna dokumentacija na drugem ukrepu znotraj občine, kjer so bili celostni ukrepi zaradi možnosti faznega izvajanja projektno ločeni na dve zaključeni celoti:

  • ureditve na Mislinji
  • ureditve na Homšnici.

Izdelana je bila projektna dokumentacija faz IZP, DGD in PZR.

Znotraj predvidenih ureditev na Mislinji v dolžini ca. 2700 m je DRSV na prvem odseku pridobila pravico graditi, za katerega smo v februarju 2023 začeli s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja.  Predmet predloženega projekta so ureditvena dela v območju urbanega parka v Slovenj Gradcu, v dolžini ca. 610 m.  Načrtovani so naslednji ukrepi:

  • podzidava mostu na Ronkovi ulici,
  • zaščita brežin, 
  • izvedba treh talnih pragov,
  • kamnite zložbe v suho in betonu,
  • urejanje Mislinje z dvojnim pretočnim profilom,
  • odstranitev obstoječe brvi in izgradnja nove brvi iz lesenih lepljencev ca. 7 m gorvodno od obstoječe z ureditev klančin.

Vzporedno s pridobivanjem pravice graditi in omenjenega gradbenega dovoljenja potekajo aktivnosti mestne občine Slovenj Gradec pri pripravi občinskih prostorskih načrtov in sicer spremembe ter dopolnitve OPN SDOPN3 zaradi načrtovanja južne obvoznice. Prostorski akt je še posebej pomemben za umeščanje suhega zadrževalnika Homšnica. Sočasno se v prostor umešča tretja razvojna os Slovenj Gradec –Dravograd, za katero se pripravlja državni prostorski načrt.

Območje urbanega parka v Slovenj Gradcu

Slika 1: V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za prvi odsek protipoplavnih ureditev na Mislinji na dolžini ca. 610 m na območju urbanega parka v Slovenj Gradcu (HIDROPRO, Zoran Fujs s.p.)

 

______________
mag. Petra Kralj, Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor

Deli

Časovnica Slovenj Gradec

February 2023

September 2021

Avgust 2021

V teku je izdelava projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje: protipoplavni ukrepi na Homšnici

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s poudarkom na ureditvah v mestni občini Slovenj Gradec, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, konkretno na Meži, Mislinji in Homšnici. 80% upravičenih stroškov operacije bo zagotovila Evropska unija iz Sklada za regionalni razvoj, preostali delež pa Republika Slovenija. Izmed šestih planiranih ukrepov so že izgrajeni ukrepi v Ravnah, Prevaljah in v Pamečah. Za ukrep na območju Otiškega Vrha pa je bila v juniju 2021 podpisana pogodba za izgradnjo.

Maj 2021

November 2020

Aktualno stanje in izkušnje pri izvajanju projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo« ter izkušnje pri vodenju projekta in operativnem izvajanju projekta. V letu 2020 je bila zaključena izvedba ukrepa na Ravnah na Koroškem, s čimer je bil izveden že drugi izmed šestih ukrepov v okviru operacije (op. v letu 2019 je bila zaključena izvedba ukrepa na Prevaljah). 

Maj 2020

Objavljeno javno naročilo: Prvi korak k protipoplavnim ukrepom za zmanjšanje poplavne ogroženosti v mestni občini Slovenj Gradec

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je v maju 2020 objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje za zmanjšanje poplavne ogroženosti Slovenj Gradca zaradi visokih voda Homšnice in Mislinje. Predvidena je priprava projektne dokumentacije v dveh etapah. Prva etapa bo pokrivala zadrževalnik visokih voda Homšnica, razbremenilnik iz zadrževalnika proti Mislinji, druga etapa pa bo pokrivala ureditve Mislinje na odseku od vtoka načrtovanega razbremenilnika Homšnice pa vse do sotočja Mislinje s Suhodolnico.

November 2019

Protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo: aktualno stanje in izzivi projekta

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo, in se navezuje na prispevek z naslovom »Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?«

Marec 2019

Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?

Prispevek obravnava predstavitev operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo na dveh območjih pomembnega vpliva poplav, in sicer OPVP Dravograd in OPVP Prevalje – Ravne na Koroškem. 

Galerija

23/04/2020
Jez na MislinjiBrv na MislinjiReka MislinjaReka MislinjaReka MislinjaPotok HomšnicamostReka MislinjaReka MislinjaReka Mislinja
Avtor fotografij:
Petra Kralj

Prezentaciji Slovenj Gradec