Nazadnje objavljeno

V teku so priprave na začetek gradnje pripravljalnih del za suhi zadrževalnik visokih voda Poljana – primer dobrega sodelovanja med DRSV in DRSI

Pripravljalna dela v sklopu zadrževalnika visokih voda Poljana (ZVV Poljana) predstavljajo prestavitev komunalnih vodov iz območja razlivnega prostora predvidenega ZVV Poljana. Predvidena je prestavitev magistralnega vodovoda, plinovoda, elektro vodov in telekomunikacijskih vodov. Dela je potrebno izvesti pred pričetkom gradnje samega pregradnega nasipa. 

Projektiranje pripravljalnih del se je začelo v drugi polovici 2020, ko je DRSV podpisala pogodbo s projektantom Fima d.o.o.. Januarja 2021 je bila izdelan projekt za gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo.

Ker se je v istem prostoru sočasno umeščala tudi državna kolesarska steza R22 Poljana – Mežica (DKP), Odsek 1 (Poljana – Štriker), ki jo je načrtovala Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), smo po tehtnem premisleku sprejeli odločitev, da združimo oba projekta in izvedemo skupno gradnjo.

Direkciji sta podpisali sporazum o sofinanciranju DKP R22 Poljana – Mežica skupaj s pripravljalnimi deli ZVV Poljana, v katerem sta opredelili medsebojne obveznosti. Preprojektiranje, vodenje razpisa za izvajalca gradnje, vodenje same gradnje in pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo je prevzel DRSI.

V sklopu teh obveznosti je bila avgusta 2022 dokončana novelacija projekta za izvedbo, izdelovalca Corus inženirji d.o.o..

Za DRSV je to pomenilo preprojektiranje prvotne rešitve prestavitve gospodarske infrastrukture na območju ZVV Poljana. Nova tehnična rešitev za obe direkciji predstavlja optimizacijo stroškov kot tudi boljše projektne rešitve. Skupen koridor manj posega v obvodni prostor, prestavljena komunalna infrastruktura bo v telesu DKP lažje dostopna, predvsem pa bo sedaj umaknjena iz območja predvidenega za razlivno površino bodočega ZVV Poljana.

Februarja 2022 sta Direkciji podpisali še pogodbo za izgradnjo ureditev DKP R22, odsek 1: Poljana – Štriker (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190) po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga). Na javnem razpisu izbrani izvajalec je bil VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.o.o..

Skupna gradnja bo potekala kot vzdrževalna dela v javno korist, kar pomeni, da gradbeno dovoljenje ni potrebno. Za posebej zahtevno se je izkazalo pridobivanje pravice graditi, ki je bilo zaključeno šele decembra 2022.

Pričetek gradnje je predviden v marcu 2023.

 

Komunalni vodi za ZVV Poljana

Slika 1: Karakteristični prečni prerez državne kolesarske steze na območju predvidenega suhega zadrževalnika visokih voda Poljana (ZVV Poljana) - podporna kamnita zložba in predvideni komunalni vodi - pripravljalna dela za ZVV Poljana, Corus inženirji d.o.o., Šempeter pri Novi gorici

 

______________
mag. Petra Kralj, Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor

Deli

Časovnica Poljana

February 2023

V teku so priprave na začetek gradnje pripravljalnih del za suhi zadrževalnik visokih voda Poljana – primer dobrega sodelovanja med DRSV in DRSI

Pripravljalna dela v sklopu zadrževalnika visokih voda Poljana (ZVV Poljana) predstavljajo prestavitev komunalnih vodov iz območja razlivnega prostora predvidenega ZVV Poljana. Predvidena je prestavitev magistralnega vodovoda, plinovoda, elektro vodov in telekomunikacijskih vodov. Dela je potrebno izvesti pred pričetkom gradnje samega pregradnega nasipa. 

Oktober 2022

November 2020

Aktualno stanje in izkušnje pri izvajanju projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo« ter izkušnje pri vodenju projekta in operativnem izvajanju projekta. V letu 2020 je bila zaključena izvedba ukrepa na Ravnah na Koroškem, s čimer je bil izveden že drugi izmed šestih ukrepov v okviru operacije (op. v letu 2019 je bila zaključena izvedba ukrepa na Prevaljah). 

Maj 2020

November 2019

Protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo: aktualno stanje in izzivi projekta

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo, in se navezuje na prispevek z naslovom »Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?«

Avgust 2019

Sporočilo za javnost: Zaključek gradnje ukrepa na Prevaljah

Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) je v okviru projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo danes predstavila rezultate uspešno zaključene gradnje enega od šestih ukrepov, ki so del projekta. Gre za ureditev struge reke Meže na Prevaljah od mostu na cesti Prevalje – Ravne do vtoka Leškega potoka. Hkrati so spregovorili še o ukrepih Ravne II in Poljana. Izvedene aktivnosti bodo pomembno vplivale na zmanjšanje poplavne ogroženosti območja in izboljšale kakovost bivanja tamkajšnjih prebivalcev.

Marec 2019

Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?

Prispevek obravnava predstavitev operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo na dveh območjih pomembnega vpliva poplav, in sicer OPVP Dravograd in OPVP Prevalje – Ravne na Koroškem. 

Galerija

04/12/2019
PoljanaPoljana
Avtor fotografij:
Petra Kralj
15/08/2018
Reka MežaReka Meža
Avtor fotografij:
Petra Kralj

Prezentacija

Avgust, 2019

Predstavitev Fujs, Poljana

 

 Občina Prevalje