Nazadnje objavljeno

Podpisana pogodba z izvajalcem gradnje protipoplavnih ureditev na območju Občine Mežica

Protipoplavni ukrepi na območju občine Mežica so predvideni vzdolž vodotoka Meža in na nekaterih njegovih pritokih v samem naselju Mežica. Cilj projekta je izvedba vseh potrebnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav (OPVP) Mežica in sicer na pretoke Q100 ob zagotovitvi minimalne varnostne višine 0,5 m nad nivojem Q100 reke Meže.

Na posameznih odsekih reke je predvidena delna razširitev pretočnih profilov, izvedba obrežnih zavarovanj na bregovih vodotoka, poglobitev nivelete struge, podzidava obstoječega mostu pri Cablex-M in razširitev mostu na desni brežini zaradi izvedbe začasnega obvoza. Na območju posega se bodo uredili pritoki Kajžarjev potok sever in jug ter hudournik pri bivšem kopališču, prav tako se bo uredila kolesarska povezava R22-Mežica preko novega Roblekovega mostu in gospodarska javna infrastruktura.

Občina Mežica je sofinancirala izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, aktivno pa je bila vključena tudi v pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo.

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje HIDROPRO, Zoran Fujs s.p.

Pogodba z izbranim izvajalcem gradbenih del Prohaus d.o.o. je bila podpisana v novembru 2022. Rok za izvedbo vseh del je 390 dni od sklenitve pogodbe. Vrednost pogodbenih del z DDV znaša malo manj kot 4,4 milijonov EUR, od tega je delež Direkcije RS za vode (financiranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, državnega proračuna in Vodnega sklada) 93,83 %, Občina Mežica sofinancira 3,41 % in Direkcija RS za infrastrukturo 2,76%.

Operativna izvedba del je planirana v februarju 2023, odvisno od vremenskih razmer.

_____________

mag. Petra Kralj
Projektna pisarna Maribor

Deli

Časovnica Mežica

November 2022

Podpisana pogodba z izvajalcem gradnje protipoplavnih ureditev na območju Občine Mežica

Protipoplavni ukrepi na območju občine Mežica so predvideni vzdolž vodotoka Meža in na nekaterih njegovih pritokih v samem naselju Mežica. Cilj projekta je izvedba vseh potrebnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav (OPVP) Mežica in sicer na pretoke Q100 ob zagotovitvi minimalne varnostne višine 0,5 m nad nivojem Q100 reke Meže.

September 2022

zemljevid

Ureditve protipoplavne varnosti v Mežici

Opis ureditev na območju Mežice je povzet iz PZR, Ureditev Meže v Mežici v dolžini cca. 900 m, od levega pritoka Škratkovca do obstoječe brvi gorvodno od hudornika pri bivšem kopališču (HIDROPRO, Zoran Fujs s.p., projekt št. IIV-212/20, december 2021).

November 2020

Aktualno stanje in izkušnje pri izvajanju projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo« ter izkušnje pri vodenju projekta in operativnem izvajanju projekta. V letu 2020 je bila zaključena izvedba ukrepa na Ravnah na Koroškem, s čimer je bil izveden že drugi izmed šestih ukrepov v okviru operacije (op. v letu 2019 je bila zaključena izvedba ukrepa na Prevaljah). 

Galerija

27/05/2021
Mežica - obstoječe stanjeMežica - obstoječe stanjeMežica - obstoječe stanjeMežica - obstoječe stanjeMežica - obstoječe stanjeMežica - obstoječe stanje
Avtor fotografij:
Petra Kralj

Prezentacija: Ureditev Meže v Mežici

November, 2022

  

 Občina Mežica