zemljevid

Ureditve protipoplavne varnosti v Mežici

Opis ureditev na območju Mežice je povzet iz PZR, Ureditev Meže v Mežici v dolžini cca. 900 m, od levega pritoka Škratkovca do obstoječe brvi gorvodno od hudornika pri bivšem kopališču (HIDROPRO, Zoran Fujs s.p., projekt št. IIV-212/20, december 2021).

Načrtovana je Izvedba vodnogospodarskih ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti Meže v Mežici, v dolžini 900 m. Predvidena je izgradnja novega Roblekovega mostu s kolesarsko stezo, uvoz in izvoz na most, ureditev/prestavitev infrastrukturnih vodov na novem mostu, poglobitev nivelete struge, podzidava obstoječega mostu pri Cablex-M, razširitev mostu na desni brežini zaradi izvedbe začasnega obvoza.

V sklopu vodnogospodarskih ureditev na Meži v Mežici je potrebno zgraditi nov most v VG profilu P31 v km 20.8 (t.i. Roblekov most), ki je del kolesarske povezave R22 – odsek Mežica. Gradnjo novega mostu bo sofinanciralo Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo.

Na posameznih odsekih vodotoka je predvidena delna razširitev pretočnih profilov, izvedba obrežnih zavarovanj na levem in desnem bregu Meže. Na desnih pritokih so predvidene ureditve na Kajžarjevem potoku-sever in Kajžarjevem potoku-jug ter na iztoku hudournika pri bivšem kopališču.

 

Prezentacija: Ureditev Meže v Mežici

November, 2022

 Občina Mežica

Deli